Intervju om mobbning: Friends Stiftelse

Hej. Jag har ställt frågor till personal på Friends och dem är besvarade av Anna-Carin Wettefors som jobbar på Friends. Jag har ställt frågor utifrån det jag ville veta både när det gäller oss utsatta och dem som mobbar. Jag hoppas verkligen att dessa svar hjälper både offer och förövare och även föräldrar. (Vill samtidigt tacka Elsa för hennes envisa sätt, och hennes tro på mig.)

 

1.Den första som använde ordet mobbning var etologen Konrad Lorenz. Han använde det ordet när han beskrev hur djur attackerade i flock. Några år senare började en svensk läkare använda det ordet på barn.

-Det stämmer, det har även forskats en del på mobbning från 1970 –talet och framåt när det gäller mobbning i skolan, bland annat Dan Olweus. Han använder sig av en psykologisk definition för att förklara mobbning – både från den utsatte och den som utsätter utifrån individers olika bakgrund, egenskaper och karaktärer. En granskning av anmälningar till Barn och elevombudet 2011 visar att skolor i två av tre fall tenderar att lägga skulden för kränkningarna på den utsatte. Men där finns sällan de rätta svaren utan för att förstå en mobbningssituation är det viktigt att ha ett perspektiv som täcker individ, grupp, organisation och samhälle. Att se till trygghet i gruppen, roller i klassen, ledarskap i organisationen eller normer i samhället hjälper till att skapa en helhetsbild.

2.Tror ni att föräldrar vars barn mobbar borde ha mer ansvar för sina barns handlingar?
-Orsaker kring att barn/unga utsätter andra barn eller unga för olika former av kränkande behandling (ett annat ord för mobbning, som kan handla om att en utsätter någon annan för fysisk, verbalt eller psykiska kränkningar. Det kan ske en gång eller flera gånger. Upprepade kränkande behandling går även under begreppet mobbning) är många. Det finns sällan en orsak/förklaring – vuxna runt barn och unga – föräldrar spelar en viktig roll i barn och ungas liv. Om föräldrar får vetskap om att ens barn behandlar någon annan illa då är det viktigt att ta reda på varför ens barn gör detta. Men det är viktigt att skilja på beteende och person. Föräldrar ska överösa sina barn med kärlek men vara tydlig med att kränkande beteenden och handlingar inte är okej.

3.Att man kanske utbildar dem i vad mobbning egentligen innebär,skulle det kanske vara en rätt riktning att börja ifrån? Att få dem att förstå vilken skada mobbning gör och hur lång tid det tar att återhämta sig och må bra?
-På Friends har vi skapat en webutbildning för vuxna, just när det handlar om vad mobbning, kränkningar, trakasserier är och hur vuxna kan tala med barn om utsatthet samt vilka krav kan vuxna och föräldrar ställa på skolan när det kommer till nolltolerans mot alla former av mobbning, kränkningar och trakasserier. Den webutbildningen är gratis och ligger inne på vår hemsida. Där kan också vuxna få läsa mer om vad mobbning och utsatthet kan få för negativa effekter på barn och unga.

4.Sista åren är statistiken över utsatta barn ungefär densamma. År 2016 inkom 1869 anmälningar till BEO vilket är en ökning med 21% jämfört med år 2015. Vad tror ni det beror på? Har vi för slappa lagar? Har vuxna börjat svika utsatta barn? Ska man kanske börja mer seriöst att leda mobbare i rätt riktning genom tex extra kurser i skolor där man tar upp helt öppet vilken skada de gör?
-En av anledningarna till att anmälningar ökas till BEO är att fler barn, unga och deras föräldrar fått kunskap om att skolan är skyldig att arbeta för att mobbning, kränkningar och trakasserier ska upphöra samt att om barn/unga inte upplever att skolans arbete leder till att det upphör så kan en elev anmäla huvudmannen (kommunen eller den enskilda verksamheten/styrelse om det är en friskola) till Skolinspektionen och BEO. Skolan har ett uppdrag, som står i läroplaner men även i skollagen och diskrimineringslagen att aktivt arbeta främjande för att stärka positiva värden, utbilda elever i rättigheter (ex. FN´s barnkonvention) om allas lika värde etc. Det arbetet ska pågå varje dag i skolan, i undervisningen, just för att stärka elevers rätt till trygghet, lärande och utveckling – på lika villkor. Om skolan skulle arbete mer främjande och förebygga och förhindra risker för att mobbning och kränkningar skulle uppkomma, finns det forskningar liksom olika rapporter som visar att förekomst av mobbning och kränkningar skulle minska. Alltså, det räcker inte att prata mobbning på en temadag en gång per termin. Skolan är skyldig att arbeta med det hela tiden i skolan och samtidigt involvera elever, alla elever, att kartlägga och identifiera risker för en otrygg miljö för elever! Ett sätt att stoppa mobbning är att skolan jobbar främjande och långsiktigt. Det finns en otroligt stor vinning i att jobba för alla människors lika värde. Men vad innebär människor lika värde egentligen? Detta är något som en personalgrupp måste jobba aktivt med för att skapa en samsyn på skolan.

5.Det sägs att man inte ska "peka ut" någon. Samtidigt så pekar mobbare ut sig själva genom att mobba. Vi barn och ungdomar känner varandra mer eller mindre på skolor vi går på,så den dagen mobbning börjar så har man pekat ut sig själv, alla vet vem det är.
-Det stämmer helt som du säger. Elever är experter på sin skola, klass och grupp. Ni vet precis vilken stämning det är i skolan, var det är tryggt och var det kan finnas risk för att uppleva otrygghet eller riskera att inte känna sig välkommen eller trygg. Därför är elever en jätteviktig faktor och det är er rätt att få vara delaktig i skolans arbete för att skapa positiva och trygga miljöer, såväl i klassrum som utanför klassrummet. Ni har rätt till inflytande och rätt till att vara med och påverka er vardag i skolan! Ni ska vara delaktiga och få komma till tals och berätta om hur ni upplever skolan – både det positiva och om det finns risker för att elever skulle kunna bli utsatta för kränkningar eller bli illa behandlade. Elever har också rätt att känna till och ta del av vilka rutiner som skolan har när det kommer till kännedom om att en elev är utsatt samt vilket stöd elever har rätt till. Vem kan ni gå till för att berätta om en är utsatt.

6.Skulle det vara bättre om man talade med mobbare helt öppet istället föratt tänka "hen är också ett barn". I många fall är mobbare väldigt manipulativa och utnyttjar den sårbarheten hos vuxna. Tycker ni att man är för snäll istället föratt vara mer rak och öppen i samtal med mobbare?
-Skolan har en skyldighet (enligt skollagen och diskrimineringslagen) att ta reda på vad som hänt/händer då de får veta att en elev behandlar (kränker/mobbar) en annan elev illa. Vuxna i skolan behöver alltså på olika sätt ta reda på vad som sker och enskilda samtal med alla inblandade är ett av flera sätt att utreda detta på.

7.Många barn och ungdomar väljer att vända ryggen, låtsas som om inget händer,låtsas att de inte vet vad som pågår. (och då talar jag inte om de som kan vara rädda för mobbare) Då står man där helt ensam, ännu mer utsatt. Jag brukar kalla dem för passiva mobbare.
-Det är många barn och unga som delar den upplevelsen som du beskriver ovan. ”Den tysta massan” kan vi ibland säga, alla runtomkring (elever som vuxna) som ser men inte gör något för att förhindra eller sätta stopp för det som sker. Ens upplevelse är – att den tysta massan säkert är med på det som sker eller godkänner det som sker. Tystnad kan ju tolkas som ett godkännande till dess att tystnaden bryts.

8.Tror ni det hade varit möjligt att införa AntiMobbning som obligatorisk ämne på våra skolor? Att man på det sättet lär och upplyser barn sen småben att det är fel, och vilka konsekvenser mobbning bär med sig.
-Skolan har ett uppdrag, som står i läroplaner men även i skollagen och diskrimineringslagen att aktivt arbeta främjande för att stärka positiva värden, utbilda elever i rättigheter (ex. FN´s barnkonvention) om allas lika värde etc. Det arbetet ska pågå varje dag i skolan, i undervisningen, just för att stärka elevers rätt till trygghet, lärande och utveckling – på lika villkor. Det är inte valbart utan skolan har ett uppdrag och det är värdegrund och kunskap i ett!

9.Många föräldrar lider tillsammans med sina barn i tysthet. En av anledningar är att många barn är rädda att anmäla för då blir dem mobbade och utsatta ännu mer eller så känner sig föräldrarna svikna av skolpersonal och hela samhälle.
-I rådgivningen får vi ofta höra om denna rädsla, att en är rädd för att om jag berättar för en vuxen i skolan eller utanför så kommer det bli värre. Då är det viktigt att veta om ens rättigheter som barn och elev och att det är vuxnas skyldighet att se kränkningarna och mobbningen upphör. Det är ett alldeles för stort ansvar att som barn gå och bära på ens utsatthet utan att berätta det för någon. Om en inte vågar, av olika anledningar berätta för någon i ens familj finns det andra ex. elevhälsa i skolan, kurator har tystnadsplikt samt olika organisationer såsom BRIS.se kan vara en första kontakt, en kan vara anonym men det finns möjlighet att prata och ställa alla möjliga frågor till en anställd personal, Bris-kuratorer. Det viktiga är att börja berätta för någon!

10.Om man övervägde att sänka åldersgräns på just dessa brott,istället för 15 år till 10-11 årsålder för det är just den åldern mobbning 'blommar' upp mest. Tex genom avstängning eller straff för föräldrar vars barn mobbar tex att deras föräldrar genomgår en kurs i vad mobbning är,hur det skadar oss och faktiskt begränsar oss långt in i vuxenlivet. Eller att sätta upp kameror överallt på skolor där man konstant kan se vad som händer. Tycker ni det hade funkat? Tycker ni att det hade blivit mer ordning då?
-Det är viktigt att skolan arbetar främjande – genom att stärka positiva klimat och att främja allas lika värde. Skolan har också ett förbyggande uppdrag, att på olika sätt arbeta upptäckande för att kunna identifiera eventuella risker för att elever på olika sätt skulle kunna bli illa behandlade eller utsatta för olika former av kränkningar. Elever kan idag inte bli straffade för mobbning, eller kränkande behandling som begreppet heter i skollagen, utan det är skolan – och huvudmannen (kommun eller ägare till skolan) som står som ansvarig och kan bli skyldiga till skadestånd om de inte uppfyller nolltolerans mot kränkande behandling. Våldsbrott däremot kan elever bli straffade för, hot om våld, fysiskt våld, frihetsberövande, förtal etc. men det är från 15 års ålder. Sedan går det att läsa på Barn – och elevombudets hemsida angående att stänga av en elev som utsätter elever för kränkningar/mobbning ” Det finns ingen absolut rätt för dig att kräva att mobbaren ska byta skola. Men det finns en möjlighet för skolan att som en sista åtgärd flytta en elev, med hänsyn till övriga elevers trygghet.” (https://beo.skolinspektionen.se/sv/fragor-ochsvar1/fragor-och-svar1/)

11.Mobbning leder till cirka 45 självmord om året....... Dessa barn ligger begravda idag.... Tror ni deras föräldrar har fått lite rättvisa från samhället även om i sådana situationer är det nästan omöjligt?
-Att mista sitt barn är det värsta som kan hända en som förälder, att ett barn mår så dåligt att en inte ser någon annan utväg än att tvingas ta sitt liv, är det största misslyckandet ett samhälle kan stå inför – på alla nivåer. Det är omöjligt för oss att här kunna prata om huruvida föräldrar fått rättvisa av samhället för inget i världen kan göra att ett barn som tagit sitt liv kan få livet tillbaka.

12.Redan vid Jan Björklunds tid som utbildningsminister har skolor fått mer "fria händer" som tex rätten att flytta mobbare till annan skola. Detta sker ändå inte. Vad tycker ni det beror på? Jag själv fick svar att det var mycket pappersarbete?! Tror ni att skolor agerar fegt och att de är konflikträdda?
-Skolinspektionens siffror för 2014 visar att två av tre skolor brister i arbetet med trygghet och studiero. De vanligaste bristerna handlar om misslyckanden med att jobba målinriktat för att motverka kränkande behandling av elever. Sverige har även återkommande fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att vi bryter mot barnkonventionen. Kommittén rekommenderar att vi förstärker åtgärderna för att bekämpa mobbning genom bland annat kunskapshöjande insatser mot skolpersonal. Det är uppenbart att det krävs stora insatser för att skolan effektivt ska kunna motverka mobbning och kränkningar. En vanlig föreställning bland vuxna är att det inte går att göra något åt förekomsten av mobbning och kränkningar i skolan. Vi ser mönstren upprepas generation efter generation, och drar lätt slutsatsen att något annat vore omöjligt. Men att övergreppen upprepas är inte ett tecken på att problemen inte kan åtgärdas – det är ett tecken på att arbetet för alla elevers rätt till en trygg skola inte har prioriterats tillräckligt högt.

13.Att flytta på mobbare så "krossar"man faktiskt den gruppen hen ingår i. Man hjälper mobbaren att komma in i ny klass med nya människor och då är det svårare att fortsätta med mobbning för man har ingen som stöttar en i att mobba. Varför tror ni skolor inte utnyttjar den möjligheten?
-Det är en svår fråga och vi kan tyvärr inte svara på den.

14.Våld föder våld. Men å andra sidan slår man någon så får man faktiskt förvänta sig att bli slagen tillbaka.Men om man ständigt blir misshandlad,mobbad,spottad, ska man verkligen alltid gå till en vuxen? Många av oss går till vuxna men ofta är resultat densamma. Mobbning och trakasserier fortsätter ändå och det sprider sig utanför skolan också. Är det bevis på att vuxna inte alltid klarar av att lösa mobbning?
-Ja är det korta svaret, alltså om skolan vidtar åtgärder som inte får stopp på mobbningen då behöver skolan göra om till dess att mobbningen/kränkningarna upphör. Enligt skollagens 6 kapitel måste skolorna utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. All skolpersonal är sedan den 1 juli 2011 skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn/förskolechefen, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Gör inte skolan det kan man anmäla det till BEO eller Skolinspektionen, som då utreder skolans agerande. Lever inte skolan upp till lagens krav kan BEO kräva skadestånd från skolans huvudman, det vill säga den som äger skolan.

15.Många ger tillbaka till slut, av tusen anledningar. Många blir så pass arga och agressiva att de till slut slår tillbaka. I många fall blir då mobbare offer,hela situationen vänder sig mot den utsatta. Alltför många gånger får man höra att man ska vara stark,stå upp,våga säga ifrån. På vilket sätt då om inte genom att ge tillbaka? Hur är man annars stark och på vilket sätt menas då att man ska våga säga ifrån?
-Detta är verkligen en komplex fråga. Vårt råd är alltid att prata med en vuxen som man har förtroende för. En vuxen hemma, i skolan, kanske ensläkting eller en tränare. Det är aldrig barns ansvar och barn ska aldrig behöva bära detta själv. Att stoppa mobbning är ett vuxenansvar.

16. Varför tror ni det är så? Varför är det så lätt för vissa att helt plötsligt tycka synd om förövaren när man i själva verket vet att hen är mobbare? Kan det vara så föratt mobbare är rätt så duktiga på att manipulera?
-Det är alltid viktigt att påtala för den som mobbar att det den gör är fel och inte okej. Men det är även viktigt att fråga sig själv varför denna elev gör som den gör. Har det hänt något i familjen? Är hen kanske själv utsatt? Finns det starkt grupptryck och stort otrygghet i klassen eller i kompisgruppen som påverkar ens beteende negativt? Stämningen i gruppen, klassen eller på skolan påverkar risken för att mobbning och kränkningar uppstår. I en klass där eleverna är otrygga, osäkra på sig själva och sina roller, eller där det är viktigt att ha hög status är det större risk att eleverna utsätter varandra för kränkningar eller trakasserier. Kränkningarna blir ett sätt att positionera sig, fördela roller och makt samt skapa grupperingar. Vad än svaret är behöver den här personen få hjälp. Såklart ska den som mobbas också få hjälp, men de behöver förmodligen få hjälp på olika sätt.

17. Det uppstår förändringar i hjärnan hos både den mobbade och mobbaren, visar två internationella studier. I en studie har man med hjälp av magnetröntgenkamera sett att i förövarens hjärna aktiverades de delar som representerar smärta när de tittade på bilder som handlade om att någon var avsiktligt utsatt för smärta. Belöningssystemet aktiverades vilket tyder på att mobbarna njöt av att se andras lidande. Vi ska absolut inte förminska dess gärningar utan ta det på största allvar.
-Intressant forskning, men som vi tyvärr inte har kännedom kring.

18. Finns det någon statistik över hur mobbare tänker i denna åldersgrupp? Vad vi känner till finns det ingen forskning kring just detta. Tycker ni att man ibland är för snäll när man talar med mobbare?
-Vi tycker det är viktigt att vara tydlig mot den som mobbar att det inte är ett accepterat beteende, men det är även viktigt att påtala att vi som vuxna finns här som stöd och ska hjälpa personen att ändra sitt beteende.

19. Om ni hade kunnat eller velat att förändra något om mobbning genom lagstiftning vad skulle det vara?
-Det snackas och görs mycket för dem som är utsatta för mobbning. Det finns idag ett förbud mot alla former av kränkningar mot elever i skolan. I skollagen kallas det för kränkande behandling och förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i diskrimineringslagen. Alltså när det kommer till trygghet och elevers rätt till trygghet och att gå i skolan utan mobbning, trakasserier och diskriminering så är det ett arbete som skolan SKA arbeta med varje dag. Det är inget som skolan kan välja att göra.

20. Varför snackas det men inte görs mycket när det gäller mobbare? Ibland verkar det som om man ställer mobbare och offer på samma nivå och att man har lika mycket hänsyn till båda. Varför blir det så ?
-Det är tråkigt att höra att det upplevs som om inget görs åt elever som utsätter andra elever för olika former av kränkningar. Det är jätteviktigt att skolan låter elever som är utsätta få komma till tals och själva berätta huruvida skolans arbete för att få stopp på kränkningar som görs av andra elever faktiskt fungerar. Och som nämnts ovan behöver skolan, vuxna som arbetar i skolan tillsammans hjälpa och stödja den som utsätter att ändra sitt beteende.

21. Psykoterapeuten och hjärnforskaren Reza Emdad vid Karolinska institutet har i sitt arbete sett att mobbningsoffer och tortyroffer visar samma reaktioner. Hjärnan påverkas och de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Samma syndrom som i krig. Är inte det väldigt oroväckande? Är inte det en signal på att vissa saker måste förändras snabbt så vi inte får fler sjuka och självmordsbenägna barn?
-Även detta är en forskning som vi inte känner till och kan därför inte uttala oss om den. Men som du säger så måste vi fortsätta att forska kring mobbning, hitta nya lösningar hur vi ska förebygga och främja mobbning framöver. Alldeles för många barn drabbas dagligen och så ska det inte vara. Det finns saker vi kan göra och som vi måste göra.


22. Om ni hade kunnat förändra 5 saker när det gäller mobbning vad skulle det i så fall vara?
-1.Att alla elever som går i skolan känner sig delaktiga och kan vara med och påverka sin vardag i skolan för en positivare och tryggare klimat.
2. Att alla känner att de blir lyssnade på, tagna på allvar och att elever får återkopplingar på deras ideér och förslag när det kommer till att skapa tryggt och positivt klimat på skolan.
3. Att elever i skolan har minst 1 vuxen som elever känner att de kan vändas sig till och berätta om det pågår saker i skolan, klassen eller på fritiden som inte känns okej eller som påverkar ens vardag i skolan.
4. När det handlar om mobbning, kränkningar och diskriminering så för att det ska upphöra behöver människor, vuxna och barn och unga, våga stå upp mot de jargonger, beteenden som sker i vardagen i skolan som oftast tas för ”skojbråk” ”eller skämt som hör till bland elever” och våga vägra att dessa handlingar, ord och jargonger får fortsätta.
5. Alla skolor har olika utmaningar och förutsättningar för att skapa en trygg och inkluderande miljö, och anpassas det förebyggande arbetet utifrån den unika situationen har man goda förutsättningar att se förändring. Den otrygga skolan kommer att bli tryggare. En grundläggande förutsättning för att skolor ska kunna bedriva ett fungerande trygghetsarbete är att huvudmännen prioriterar frågan och frigör resurser. Det handlar om att signalera att värdegrundsfrågor är av samma vikt som kunskapsfrågor. När dessa grundläggande förutsättningar är på plats så finns det ett antal insatser som forskning bedömer som mycket effektiva för att öka tryggheten i skolan, oavsett vilka utmaningar som finns.

Elsa
2017-04-01 @ 20:58:20

omg😭du är så smart att inte ens utbildade människor kan svara på det🌟du är min 🌟 i mörkret, mitt 💡 i ljuset ich min vägledare genom livet! Tack hanna!!! detta är inte så mycket tack vare mig, de e tack vare att du orkade och orkar kämpa även om du har 100 anledningar till att sluta och föratt du hjälper folk Hanna💗💗💗💗💗💗💗💘💘💘💘

Svar: Tack till oss båda💗💗💗
Hanna Varmaz

Tuva
2017-04-01 @ 21:00:46

även om det är en intervju så är den inte längre än din story Hanna😱älskar detta inlägg💗💗💗💗💗

Svar: 💗💗💗
Hanna Varmaz

Julia
2017-04-01 @ 21:01:13

så bra frågor och smarta svar! jag är glad föratt du gör detta för oss😭💗

Svar: Tack💗
Hanna Varmaz

Gbg
2017-04-01 @ 21:05:20

jag hoppas att jag har den ptsd hela livet!!!!! jag har gjort så mycket skit att jag inte ens flrtjänar ett fint ord, jag flrtjänar inte ens att få hjälp förfan.

Svar: Alltså människan du har mått bra ett tag nu, vad har hänt igen? Hade inte allt löst sig? Jag trodde du hade bearbetat detta. Ta det lugnt, du har fattat vad du har gjort och visat att du ångrar dig och det är stort.
Hanna Varmaz

Sara
2017-04-01 @ 21:05:34

tack hanna😓😓💗💗💗💗

Svar: 💗💗💗💗
Hanna Varmaz

Nines
2017-04-01 @ 21:07:17

blir så stolt o kalla dig för min förebild, tack för detta Hanna o ja vill tacka friends för dem kämpar för oss

Svar: Tack💗💗💗
Hanna Varmaz

Amanda
2017-04-01 @ 21:09:45

ingen av skolorna har det i vardagen att snacka om de. ingen. 🤢fyfan va lpga. Jag älskar detta inlägg mer gillar jag vad du gör för oss än det💗💗💗💗💗😭

Svar: Tack💗💗ingen ja, det ska snackas varje dag. Du ser vad dem svarar, det är obligatoriskt. Jebem im mater.. Älskar dig💗💗
Hanna Varmaz

Selin
2017-04-01 @ 21:10:02

fyfan fick andstopp😭😭😭älskar dig

Svar: Älskar dig med💗ta det lugnt
Hanna Varmaz

Amy
2017-04-01 @ 21:12:25

tack😭💗

Svar: 💗
Hanna Varmaz

Bosnier
2017-04-01 @ 21:13:51

Boom bit--! Eftersom Friends håller med att mobbare pekar ut sig sjölv så skiter ja i vilket nu. Ma--som sa att du aldrig skulle bli något, som sa att din blogg inte va bra, att du borde stämga ner den, att mobbning inte finns, att du inte e mobbad. TILL ALLA ER LÅT MIG INTE MNA ALLA skiungars NAMN.. KARMA IS THE bi--- OCH DETTA ÄR --n SLAP IN THE FACE FÖR MOBBARE OCH DEM TYSTA MOBBARE SÅ HÅLL käf- OCH BACKA!!!!!!! Älskar dig Hanna💗💗💗💗💗💗

Svar: Koliko si slova promasio😂😂😂😂😂håller med dig💗
Hanna Varmaz

Astrid
2017-04-01 @ 22:46:48

I'm so "damn proud" of you💗du är min ängel I hope it was right💗💗

Svar: Yes, I love you💗
Hanna Varmaz

Linnea
2017-04-01 @ 22:48:10

jag e så fkn stolt över dig😎

Svar: 😎💗tack
Hanna Varmaz

Lena
2017-04-01 @ 22:48:20

älskar dig😭💗

Svar: älskar dig med💗
Hanna Varmaz

Tina
2017-04-01 @ 22:48:37

älskar dig😭💗💗

Svar: älskar dig med💗
Hanna Varmaz

Sanna
2017-04-01 @ 22:50:42

du är bara bäst💗

Svar: 💗💗
Hanna Varmaz

Bosnier
2017-04-01 @ 22:51:51

pa jag mat ha stavfel när den säger att det är grova ord jebem ti grova ord eto jel sada jebeni grova ord u pm låt mig när mobbare kan ha grova ordvarflr kan inte jag jebo vas mentalitet

Svar: 😂det låter mycket bättre jebem im mater svima😎
Hanna Varmaz

Albin
2017-04-01 @ 22:52:08

jebem im mamu😊

Svar: i ja👏🏾😊
Hanna Varmaz

Invandrare
2017-04-02 @ 10:35:33

äntligen har en fkn mobbning organisation sagt det du har sagt och försökt säga till alla dem i flera jebeni år. "mobbare pekar ut sig själva, varför nämner man bara namn på oss som är utsatta, dem är tysta mobbare!" har du hanna sagt i flera är. Och där kommer en organisation och säger samma sak. Wow👏🏾hoppas alla dem kan "ta sin fkn dig och läsa några bloggar" idag😊😊😊😊älskar dig!!

Svar: 😂älskar er med
Hanna Varmaz

Vanessa
2017-04-02 @ 12:09:51

omg😭älskar dg tack Hanna! har du sett cyberbully, filmen? jag såg den igår och grät för den påminde mig lite om din story😭

Svar: Ja jag har sett den, nu när du snackar om det komma på filmen "a girl like her".
Hanna Varmaz

Lisa
2017-04-02 @ 12:10:11

tack så mycket Hanna💗💗💗💗😭

Svar: 💗💗
Hanna Varmaz

Melissa
2017-04-02 @ 12:11:00

omg tack💗😭💗😭💗😭💗

Svar: 💗💗
Hanna Varmaz

Therese
2017-04-02 @ 12:11:17

du är obeskrivlig Hanna💘💘💘💘

Svar: 💗💗💗
Hanna Varmaz

Vanessa
2017-04-02 @ 12:13:17

wow. Måste bara säga att jag har gått förbi när han har sagta tt du borde lögga ner din blogg och att ingen löser den att den inte är bra att den e dålig, jag har varit där när han säger till dig att du har "rap-face" pga du har glasögon, och du tar av glasögonen. Wow. Bitc, kolla nu, hon driver typ flretag, intervjuar friends, har publicerat sin historia, hjälper folk, har en fin syn, jag hoppas alla dem deänks i detta inlägg. Jag älskar dig😅💖

Svar: tack💗
Hanna Varmaz

Linda
2017-04-02 @ 12:13:32

Jag avgudar dig😍

Svar: 💗💗💗
Hanna Varmaz

Ludwig
2017-04-02 @ 12:14:39

Vilket inlägg!👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾

Svar: 💗
Hanna Varmaz

Amelia
2017-04-02 @ 12:15:10

du är förbra!💖💖💖💖💚💚

Svar: tack💗
Hanna Varmaz

Ahmed
2017-04-02 @ 12:15:25

WAllah detta är karma😅💖💖

Svar: 😂💗💗
Hanna Varmaz

Samira
2017-04-02 @ 12:15:45

fyfan👏🏾du & friends förtjänar en applåd!!

Svar: Tack💗💗💗
Hanna Varmaz

Bisnier
2017-04-02 @ 12:16:15

e detta sammarbete me friends? detta e "swag" duvet😊älskar dig!💗

Svar: 😂
vet inte, jag vet bara att dem har verkligen lyckats svara på allt och det är jag dem tacksam för evigt💗
Hanna Varmaz

Irakier
2017-04-02 @ 12:16:25

super👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾

Martin
2017-04-02 @ 17:12:39

Det bästa jag läst på länge! Dina frågor är faktiskt all vi själva undrar över och svar från de är väldigt bra! Nu är det lättare när man vet vad och hur man ska göra! Tack för detta Hanna! Det enda jag inte håller med om att man ska tänka på hur mobbare har det. Jag skiter i fullständigt hur de har det!!!!! älskar dig Hanna 😘😘😘😘

Svar: Jag skiter också i det, för hade dem haft det så jobbigt så hade dem inte skapat jobbiga situationer hos andra. För mår man dåligt så går man inte runt och får andra att må dåligt. 💗
Hanna Varmaz

Celine
2017-04-02 @ 17:14:56

😭😭😭😭😭😭😭 Hannaaaaaaaa tack för detta!!!! Och de har rätt det e redan obligatorisk men nästan inga skolor gör något när det gäller att upplysa om mobbning! Jag älskar dig Hanna och tack för denna inlägg låt den vara kvar några dagar snälla! 💗💗💗💗💗💗💗💗

Svar: Det kommer att vara uppe i några dagar💗💗
Hanna Varmaz

Anonym
2017-04-02 @ 17:16:49

visst du har intervjuat friends 🙄 som om nån tror på det och även om det är sant så är det inte sant det de skriver omdem nu gör det byeee

Svar: Hej experten. Jag är så glad att du tog dig tid att läsa igenom allt detta, ett stort tack verkligen. Sen vilka slutsatser du drar är verkligen mindre viktigt för jag kommer inte ihåg att någon har frågat dig om dina åsikter. Visst det är ett fritt land, man får tycka och tänka hur man vill, men att framstå som IQ-befriad är faktiskt inte tillåtet i ett sådant välbärgat land som Sverige. Återigen, ett stort tack föratt " du kom, du läste, du gick". 🤗
Hanna Varmaz

Saga
2017-04-02 @ 17:18:04

omg Hanna först trodde jag nått hade hänt sen läser jag allt taaack för denna inlägg det betyder så mycket Hanna 💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Svar: Älskar dig💗💗
Hanna Varmaz

Elsa
2017-04-02 @ 18:40:01

anonymmmmm, hur vågar du ens kommentera hos Hanna när du vet att hon är savage😂lite respektlöst att säga så när det var jag som kom med detta och duvet ja har bevis osv på att detta e sant🤗step back and relax

Svar: 😂dur väl medveten om att du hotar nu va?😂😂
Hanna Varmaz

Elma
2017-04-02 @ 19:03:24

🤦🏾‍♀️anonym mitt i allt typ vad menas egentligen🤦🏾‍♀️can u like avgå för inga anonyma har skrivit på nästan ett år "tack o hej"🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️så bra Hanna vi älskar dig skit i dem anonymisar inte föratt du bryr dug om dem men😂😂

Svar: 😂😂tack för kommentaren och hej😂
Hanna Varmaz

Anton
2017-04-02 @ 21:49:59

Hej Hanna. Nu har jag läst detta flera gånger och jag är så stolt över dig och Friends. Att du tog dig tid och ställde dessa frågor och att de verkligen gjorde allt föratt svara förtjänar applåder 👏👏👏👏👏👏👏 Du är verkligen en sann kämpe och en riktig vän! Du gjorde detta för oss utsatta och för de som utsätter. Jag hoppas detta öppnar ögonen hos många men mest för de som är rädda att berätta. Jag är så stolt att jag har dig i mitt liv! Tack för detta Hanna det behövdes 💗💗💗💗💗

Svar: Tack för din fina kommentar, älskar dig💗
Hanna Varmaz

fateemah
2017-04-02 @ 21:52:20

De på friends borde faktiskt uppmärksamma dig och din blogg! De behöver sånna personer som dig Hanna! Och vi behöver dig! Tack för allt du gör för oss! Idag e jag "damn proud fateemah" 😊💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Svar: Tack. 😂älskar dig💗💗
Hanna Varmaz

Simon
2017-04-02 @ 21:53:40

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 Tack Tack Tack Tack! 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

Svar: 💗💗💗
Hanna Varmaz

Dino proud BOSSnian 😎😇
2017-04-02 @ 21:58:12

hehehe hehehe hehehe 👏👏👏👏👏👏👏👏 först vill jag säga att du är väldigt smart men det är allmänt kännt sen innan sen vill jag säga att du är utomordentlig sen vill jag också säga att de på Friends kämpar alltid för oss och de borde faktiskt ta med dig i nån av sina inlägg för det du gör i din ålder är inte många Hanna! Och detta har du gjort i flera år så egentligen är du yngsta bloggare fast smartare än många äldre! Älskar dig 💗

Svar: Dje si Dino kuco stara, tack för din kommentara💗💗💗
Hanna Varmaz

Annie
2017-04-02 @ 23:05:34

💛jag älskar dig💗💗💛💛

Svar: älskar dig med💗
Hanna Varmaz

Oskar på Friends
2017-04-03 @ 09:12:48
URL: http://www.friends.se

Hej Hanna!

Stort tack för den fina intervjun och de jättebra (och svåra!) frågorna. Du gör ett grymt jobb med din blogg och ditt engagemang mot mobbning är så starkt och viktigt. Heja dig!

Kram Oskar

Svar: Hej Oskar💗💗 Tack för din kommentar, vi fortsätter tillsammans💗
Hanna Varmaz

https://instagram.com/p/BRiZe77hENg/
2017-04-03 @ 15:04:18

Hej anonym.... Jag säger bara wAuuuu wAuuuuuu wAuuuuu

Svar: 😂hajzzzan
Hanna Varmaz

Elsa
2017-04-03 @ 15:32:17

Wow. WOW ANONYM. 😂
Det dem säger är sant, inse fakta efter alla fessa år anonym.

Svar: Vau😂
Hanna Varmaz

Ellie
2017-04-03 @ 20:47:00

okok nu e jag inne på Hannas bloggish och måste ba säga att du är wow! Denna inlägg är från a-f är A! Sen om vissa nt ser eller inte hörde är egentligen synd för de missar mycket! Och vissa kan nt se eftersom ögonbryn hänger typ på ögonlock ok? Ajt nu, denna inlägg krävde tid! Shit va jag är stolt över dig! DIG Hanna! Och att Oskar på friends skrev kommentar ojojojoj wAuuuuuu 😎😎😎😎😎😎 så Hanna grattis till detta och allt annat som kommer i framtiden! Tack föratt du gör detta för oss och nt för "följare" och "likes" Älskar dig min drottning! Tack o hej 🤢
NEJ, utan tack och jag kommer alltid att stötta försvara och stå upp för dig för du gör det för mig! 💗💗💗💗💗💗💗💗💗☪️☪️☪️☪️☪️☪️☪️☪️☪️☪️

Svar: 😂😂Hej min störda Ellie💗💗tack för din kommentar, från botten av mitt hjärta😂Fett vettigt det du skriver! Jag menar girl power😂😂😂
Hanna Varmaz

Elsa
2017-04-03 @ 21:50:10

Ellieeee😂😂😂😂😂😂😂så galen😂😂😂😂😂tack o NEJ😂😂😂😂😂😂😂😂

Svar: 😂😂
Hanna Varmaz

Ida
2017-04-03 @ 21:50:49

om du had ekunnat göra en app mot mobbning vad hade den innehållit och vaf hade man kunnat göra?💖

Svar: Jag hade registrerat alla mobbare i närheten där man bor så tex. om du bor i centrum så kommer det upp karta över var dem är någonstans, var dem bor. Och på det sättet slipper dem utsatta gå där eller så dem kan undvika dessa ställen, eller bara slippa se skit. 😊
Hanna Varmaz

Christina
2017-04-04 @ 09:38:28

Hej Hanna! Hoppas du mår bra. Detta inlägg är verkligen något alla behöver läsa! Så mycket information och vägledning. Så bra frågor du ställde! Tack för detta älski 💗💗💗💗💗

Svar: tack, älskar dig💗💗💗
Hanna Varmaz

Svea
2017-04-04 @ 09:46:39

Detta inlägg är värd guld! Nu vet man i turordning hur man ska göra och vad man kan göra tack för detta Hanna vi behövde något sånt! Sen det svar du skrev om appen omg 👏👏👏👏👏 tänk att kunna veta var mobbare befinner sig och på det sättet slippa träffa och se dem! Jag har inga ord för dig 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

Svar: Älskar dig💗💗💗💗
Hanna Varmaz

Elsa
2017-04-06 @ 19:17:36

jag hatar fkn trelleborg och mobbare. Jag skulle bara in till trelleborg med mamma idag för hon skulle avbetala ngn räkning eller något sånt. Så ser jag min fucing mobbare och där står 2 av dem ich håller på och spottar och skriker hur ful jag är, och ja dem har fyllt 15. Så jag tror aldrig mobbare ändras faktikst, dem är femton o vet att polisen kan ta dem men skiteri det förfan. Jag kommer aldrig mer sätta min sko i den delen av trelleborg, alltså där vid typ bakom netto vid willys. Fan va ja hatar det.

Svar: Jag förstår dig fullständigt, det är inte alls lätt för oss 😢💗 Klart du sätter din fot i Trelleborg, du kommer väl någon gång och hälsar på mig?😉💗
Hanna Varmaz

Amina
2017-04-07 @ 17:40:32

hanna😭😭😭😭jag vill inte till skolan efter påsklovet och inte ut från o med idag under påsklovet! allt kommer bli mitt fel!! mobbaren kommer säga att de e ja som gjorde attacken i stockholm!!😭😭😭😭😭😭😭😭jag önskar ba att de nt e is för jag kommer ta skiten för de😭😭😭😭😭😭😭😭

Svar: Amina varför ska du känna skuld för något som inte har med dig att göra? Och vi vet ju var han kommer ifrån som gjorde det i Stockholm.. Om det nu är så viktigt, det viktigaste är att vi alla är olika så skit i det. Det är alltid fattiga idioter som går på oskyldiga människor.
Hanna Varmaz
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

buddhah.blogg.se

Bloggen handlar om seriösa, och roliga saker, om hur vi ungdomar har det idag. Börja läsa annars missar du vääääldigt mycket;)

RSS 2.0